Koalicja na rzecz Utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania energią powstała w odpowiedzi na potrzebę modyfikacji polskiego systemu planowania energetycznego. Stanowi ona nieformalną koalicję osób, firm, instytucji i organizacji, których celem jest rozpoczęcie budowy Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią jako narzędzia wspierającego jednostki samorządu terytorialnego w realizacji zadań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Obecnie do Koalicji należy ponad 80 podmiotów (pełna lista dostępna tutaj).

Przedsięwzięcia podejmowane przez Koalicję:

  • szerokie działania informacyjne mające na celu dokonanie zmian prawnych w zakresie planowania energetycznego i uruchomienia krajowego systemu zrównoważonego gospodarowania energią,
  • tworzenie forum wymiany doświadczeń i aktywne włączenie w dyskusje jak największej liczby interesariuszy i przedstawicieli samorządowych,
  • wypracowanie dobrych praktyk przygotowywania działań z zakresu gospodarowania energią w gminie, tak by zmaksymalizować korzyści wynikające z przygotowywania wymaganych dokumentów;
  • uzupełnienie obecnego ustawodawstwa (przede wszystkim ustawy Prawo Energetyczne) o koncepcję planowania działań z zakresu energii i efektywnego zarządzania nią w gminie;
  • uwzględnienie finansowania działań w gminie zarówno na poziomie regionalnym (Urzędy Marszałkowskie, WFOŚiGW), jak i krajowym (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, NFOŚiGW).

Liderem Koalicji jest p. Bożena Herbuś, inżynier miejski, naczelnik Wydziału Komunalnego UM Częstochowy.

Strona koalicji: http://gospodarkaniskoemisyjna.pl/

Zapraszamy także do lektury newsletterów koalicji dostępnych tutaj oraz wielu interesujących publikacji z zakresu planowania energetycznego, zarządzania energią w Polsce etc - dostępnych tutaj.