Lista najważniejszych z perspektywy samorządów gminnych aktów prawnych,
których zapisy należy uwzględnić w procesie planowania energetycznego

(stan na grudzień 2015 r.):