Tadeusz Markowski

„Nowe przestrzenie biznesowe i publiczne w miastach wobec wyzwań współczesnej gospodarki”, w: Studia KPZK Nr 164, PAN KPZK, 2015

Publikacja dotycząca między innymi zależności pomiędzy lokalizacją przedsiębiorstw oraz mieszkańców a strukturą fizyczną i przestrzenią miejską, a także podejmująca próbę odpowiedzi na pytanie czy istnieją typowe formy nowej organizacji przestrzennej miasta skorelowane z cechami współczesnej gospodarki i współczesnego społeczeństwa? Link do publikacji