Głównym celem projektu „AKADEMIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TERENÓW ZURBANIZOWANYCH” realizowanego w latach 2014-2015 było podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych przedstawicieli administracji publicznej i społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Zakres szkoleń organizowanych w ramach projektu obejmował najważniejsze obszary tematyczne bezpośrednio związane ze zrównoważonym rozwojem oraz problematyką kształtowania systemowych zmian w programowaniu i zarządzaniu środowiskiem; wykłady prowadził multidyscyplinarny zespół specjalistów Zakładu Ochrony Wód Głównego Instytutu Górnictwa, praktycy, eksperci oraz zagraniczni goście  prezentujący swoje doświadczenia w tym zakresie.

Program szkoleń w ramach Projektu obejmował następujące zagadnienia:

Moduł I. Miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku
Moduł II. Rewitalizacja przyrodnicza terenów zurbanizowanych
Moduł III. Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa
Moduł IV. Niskoemisyjna gospodarka miejska
Forum Zrównoważonego Rozwoju

Projekt był finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jego realizatorem jest Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie projektu.

Poniżej dostępne prezentacje z IV modułu szkoleniowego dot. niskoemisyjnej gospodarki miejskiej (Warszawa, 21-22 kwietnia 2015 r.):

1. Efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych miasta w kierunku zrównoważonego rozwoju

2. Efektywne ograniczanie emisji CO2, w tym tzw. niskiej emisji w mieście - podejście praktyczne.

3. Niskoemisyjne technologie w kształtowaniu usług publicznych.

4. Nowoczesna gospodarka odpadowa w ujęciu systemowym.

5. Dobre praktyki niskoemisyjnej gospodarki miejskiej na przykładzie wybranych miast w Polsce i na świecie - analizy przypadków.

oraz prezentacja z Forum Zrównoważonego Rozwoju:

Niskoemisyjna gospodarka miejska