Samorządowy projekt ustawy o rewitalizacji

8 listopada 2013 roku  podczas XI Kongresu Miast Polskich w Krakowie samorządowcy z miast wręczyli ówczesnej minister rozwoju regionalnego, Elżbiecie Bieńkowskiej samorządowy projekt ustawy o rewitalizacji opracowany przez Związek Miast Polskich i Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Ma on przed wszystkim na celu likwidację barier, które utrudniają procesy rewitalizacyjne, dotyczące nie tylko przestrzeni, ale też kwestii społecznych. Posłużył on rządowi do opracowania własnych założenia projektu ustawy o rewitalizacji, które zostały przyjęte przez Radę Ministrów w marcu 2015 r.

Motywem przewodnim samorządowego projektu jest założenie, że rewitalizacja jest ważnym elementem polityki rozwoju, a nie tylko formą szczególnej interwencji kryzysowej. Ponadto rewitalizacja jest uznana jako zadanie własne gmin, a jej wspieranie – jako zadanie powiatów, województw i administracji rządowej. Podstawą funkcjonowania proponowanych rozwiązań dotyczących programowania i realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest udział interesariuszy i szeroki zakres konsultacji społecznych. Organizacja procesu jest ujęta w konkretne rozwiązania w fazie programowania, jednak zapisy ustawowe tworzą tylko ramy, umożliwiając organom gminy ich do-stosowanie do uwarunkowań lokalnych. Ważnym elementem, który ma sprzyjać powodzeniu prowadzonych przedsięwzięć, jest system motywacji o charakterze finansowym, którym objęci są wszyscy uczestnicy tych przedsięwzięć. Rada gminy może powiązać zakres działania lokalnego systemu motywacji z wielkością poniesionych nakładów, a także wesprzeć inwestycje uznane za priorytetowe, w tym zwłaszcza mieszkaniowe. Projekt samorządowy uznaje zasadę zrównoważenia interesu publicznego i prywatnego.

Załączniki: