CENTRUM BADAŃ METROPOLITALNYCH (CBM) jest jednostką badawczą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, powołaną zarządzeniem Rektora UAM w dniu 1 marca 2009 r.

Centrum realizuje swoje cele oraz zadania poprzez prowadzenie badao, w tym analiz, ekspertyz i strategii dla instytucji rządowych i samorządowych, organizacji gospodarczych i społecznych oraz przedsiębiorstw w zakresie szeroko rozumianej problematyki metropolitalnej. Do najważniejszych celów Centrum należą: inicjowanie współpracy różnych instytucji i środowisk mającej na celu zrównoważony rozwój, wzrost konkurencyjności i zintegrowane zarządzanie na obszarach wielkomiejskich, koordynowanie prac badawczych poznaoskich uczelni, tworzących Konsorcjum Badao nad Aglomeracją Poznaoską oraz prowadzenie interdyscyplinarnych badao nad obszarami silnie zurbanizowanymi w Polsce i w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Aglomeracji Poznaoskiej i Poznaoskiego Obszaru Metropolitalnego.