Przyjęta w Warszawie 22 stycznia 2013 r. Strategia rozwoju transportu przedstawia diagnozę stanu polskiego transportu, w tym miejskiej infrastruktury transportowej, formułuje priorytety polityki transportowej w perspektywie średniookresowej oraz prezentuje wizję transportu miejskiego jako elementu zintegrowanego systemu transportowego. Dokument zawiera ponadto omówienie:

- organizacji i zarządzania w transporcie miejskim,

- ograniczenia jego negatywnego wpływu na środowisko.

Wskazuje także działania przewidywane w ramach realizacji strategii oraz zasady ich finansowania.

(apo)