V Kongres Urbanistyki Polskiej i XIII Kongres Miast Polskichj

Powrót do centrum - to hasło, które towarzyszy obradom tegorocznego Kongresu Miast Polskich połączonego z Kongresem Urbanistyki Polskiej. Podczas trzydniowego spotkania, które odbyło się w Łodzi, samorządowcy, architekci i urbaniści rozmawiają o rewitalizacji.

Kongres Miast Polskich, zorganizowany od 9 do 11 września, odbywa się już po raz trzynasty. Był dotąd organizowany w różnych miastach, m.in. w Wejherowie, Krakowie, Kaliszu, Szczecinie, Lublinie, Bielsku-Białej, Gnieźnie, Lublińcu. Zorganizowane podczas tych spotkań debaty, prowadzono w gronie delegatów miast do Związku, ale także członków Komisji roboczych Związku, ekspertów i innych osób, na tematy ważne dla samorządów miejskich, takie jak m.in.: jakość usług komunalnych, rozwój miast, ochrona zabytków i miejskiego dziedzictwa, polityka miejska, planowanie przestrzenne.

Ze względu na to, że tematem tegorocznego Kongresu Urbanistyki Polskiej jest rewitalizacja, Związek zdecydował się w porozumieniu z Towarzystwem Urbanistów Polskich, podobnie jak w roku 2012, na połączenie naszych kongresów, gdyż dziedzina ta wciąż budzi duże zainteresowanie wśród przedstawicieli miast członkowskich ZMP.

Pierwszego dnia spotkania zaprezentowane zostały m.in. doświadczenia międzynarodowe w dziedzinie rewitalizacji. Swoimi opiniami z polskimi samorządowcami i urbanistami dzielili się przedstawiciele miast partnerskich Łodzi - Szeged, Stuttgartu, Lyonu i Tampere. O doświadczeniach brytyjskich i francuskich mówili badacze z Uniwersytetu w Liverpoolu oraz z paryskiej Sorbony.

Drugi dzień Kongresu zdominowała rozmowa na temat problemu powrotu mieszkańców miast do centrów. Rozmawiano o centrach wielkomiejskich, współczesnych procesach urbanizacji, sile destrukcji, mechanizmach naprawy oraz o publicznym charakterze centrum. Poruszano też kwestie tożsamości lokalnej, zjawiska wykluczenia społecznego, partycypacji społecznej, a także mieszkań dla wszystkich grup społecznych.

Ostatni dzień Kongresu poświęcony był ściśle problematyce rewitalizacji centrum miasta. Organizatorzy zaproponowali dyskusję na temat miasta zwartego, społecznego udziału w rewitalizacji, na temat barier, jakie napotykane są w tych działaniach, regeneracji terenów pokolejowych i poprzemysłowych i ich wpływu na centrum. Poruszono też temat kulturowego wymiaru rewitalizacji, a przedstawiciele miast podzielili się swoimi doświadczeniami na ten temat.

We wszystkich toczących się podczas Kongresu dyskusjach pojawiał się jako bardzo ważny problem aktywnej partycypacji mieszkańców w działaniach rewitalizacyjnych zmieniających oblicza miast. Mimo, że polskie samorządy coraz szerzej zapraszają mieszkańców do współdecydowania o kierunkach rozwoju, to jednak wciąż to uczestnictwo jest niewielkie i mało reprezentatywne. Wiele wątków dyskusji skupiało sie na centrum miasta i na jego przyszłości, gdy powroty do tej części miasta nabiorą szerszego wymiaru. Uczestnicy spotkania uznali, że potencjalnie największą i najciekawszą grupą powracająca do śródmieść będą seniorzy, a także "nowi mieszczanie", a więc młodzi single. Dlatego myśląc o rewitalizacji tych części miast nie powinno się zapominać o polityce mieszkaniowej.

W Kongresie wziął udział Jan Olbrycht, poseł do PE. Mówił o polityce spójności UE w kontekście kwestii miejskiej. Uczestnicy spotkania przyjęli Łódzką Kartę "Powrotu do centrum".

(epe)

Szersza relacja wkrótce w "Samorządzie Miejskim"